کارگزاری و عاملیت منابع

کارگزاری و عاملیت توسعه کسب و کارها و پژوهشهای دانش بنیان
نهادهاي دولتي همواره به دنبال موسسات تخصصي اي هستند كه با هزينه كمتر، خدمات تخصصي و كاربردي تري را به ايشان عرضه نمايند. يكي از اين خدمات، كارگزاري توسعه كسب و كارها و پژوهش هاي دانش بنيان است كه صندوق پژوهش وفناوری خراسان پتاسيل بر عهده گرفتن آن را دارد. برخي از انواع اين خدمات عبارتند از:
-مدیریت وجوه اداره شده دستگاه ها و ارگان های دولتی و غیردولتی در توسعه کسب و کارهای دانش بنیان
با توجه به ساختار تخصصي و قابليت هاي صندوق پژوهش و فناوري خراسان رضوی در شناسايي، ارزيابي و سرمايه گذاري در شركت هاي دانش بنيان، اين صندوق آمادگي دارد تا با پذيرش عامليت دستگاه ها و ارگان هاي دولتي و غيردولتي، به ارائه اين خدمات به آن دستگاه ها پرداخته و با انتخاب شركت هاي مورد نظر، به توزيع وجوه اداره شده به اين شركت ها بپردازند. صندوق پژوهش وفناوری خراسان با پشتوانه مشاوره فني برگرفته از اساتيد و دانشجويان و همچنين با استفاده از كارشناسان زبده در امر ارزيابي طرح و امور شركت داري، اين قابليت را دارد تا عامليت وجوه اداره شده آنها را برای توسعه كسب و كارهاي دانش بنيان مرتبط با حوزه فعالیتشان را به عهده بگيرد.
-مدیریت اعتبارات پژوهشی دستگاه¬های دولتی و غیردولتی در تجاری¬سازی ایده¬های دانش بنیان و توسعه تحقیقات آنها
صندوق پژوهش وفناوری خراسان رضوی به منظور توسعه توانمندي سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي كشور در گسيل منابع پژوهشي آنها به سمت توسعه تحقيقات دانش بنيان، آمادگي دارد كه نسبت به عامليت و مديريت منابع پژوهشي دستگاهها د ر امور تجاري سازي و توسعه تحقيقات دانش بنيان و هم راستا با اهداف سازماني آنها اقدام نمايد.

Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.