نظارت و کنترل طرح پژوهشی و صنعتی

نظارت و کنترل طرحهای پژوهشی – صنعتی و تزريق مناسب منابع مالي به عنوان يكي از ابزارهاي كاهش ريسك طرحها و پروژه ها مي باشد.
در همین راستا صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی به منظور نظارت موثر و شايسته بر حسن اجراي طرح هاي پژوهشي – صنعتی و نيز نحوه هزينه کرد تسهيلات اعطايي و حصول اطمينان از ثمر بخشي تحقيقات انجام شده، توانايي نظارت و کنترل صحيح طرح هاي پژوهشي – صنعتی را دارا مي باشد

Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.