مشاوره و راهبری طرح ها

افزايش موفقيت سرمايه گذاري ريسك پذير در طرحهاي دانش بنيان، در كنار حمايت مالي، نيازمند هدايت، مديريت و راهبري پروژه مي باشد كه درخواست اين امر از مجريان اصلي طرح كه درگير موضوعات فني طرح هستند، منظقي به نظر نمي رسد و وجود كانون راهبري طرح از حيث مالي و مديريتي از الزامات طرحهاي دانش بنيان مي باشد. با عنايت به اهميت، نقش و جايگاه شركت هاي دانش بنيان در توسعه پژوهش و برخورداري كشور از دانش پيشرفته و توانايي در توليد علم و فناوري با تكيه بر بخش خصوصي، صندوق توسعه فناوري هاي نوين با هماهنگي موسسه نخبگان مطابق با رويكرد VC شركت هاي دانش بنيان را تشكيل و تا رسيدن به بلوغ كامل حمايت هاي مالي، مشاوره اي و مديريتي را انجام مي دهد.

Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.