ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور

دولت موظف است به ‌منظور گسترش بازار محصولات دانايي‌محور و دانش‌بنيان،‌تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي و نوآوري و گسترش نقش بخش‌ خصوصي و تعاوني ‌در اين قلمرو، اقدام‌هاي ذيل را به انجام برساند:

‌الف – طراحي و استقرار كامل نظام جامع حقوق مالكيت معنوي، ملي و بين‌المللي ‌و پيش‌بيني ساختارهاي اجرايي لازم.

ب – تأمين و پرداخت بخشي از هزينه‌هاي ثبت جواز امتياز علمي (Patent) در‌سطح بين‌المللي و خريد جوازهاي امتياز علمي ثبت‌شده داخلي، توسط توليدكنندگان.

ج – اتخاذ تدابير لازم جهت بيمه قراردادهاي پژوهشي، فني و فعاليتهاي توليدي و‌خدماتي كه براساس دستاوردها و نتايج يافته‌هاي پژوهشي داخلي انجام مي‌گيرد.

‌د – حمايت از كليه پژوهشهاي سفارشي (‌داراي متقاضي) از طريق پيش‌بيني اعتبار‌ در بودجه سنواتي، مشروط به اينكه حداقل چهل‌درصد (۴۰%) از هزينه‌هاي آن را كارفرما ‌تأمين و تعهد كرده باشد.

‌هـ- توسعه ساختارها و زيربناهاي لازم براي رشد فعاليتهاي دانايي‌محور در بخش‌ دولتي و خصوصي به ويژه ايجاد و گسترش پاركها و مراكز رشد علم و فناوري.

‌ز – اتخاذ تدابير و راهكارهاي لازم جهت حمايت مالي مستقيم از مراكز و شركتهاي‌كوچك و متوسط بخش خصوصي و تعاوني براي انجام تحقيقات توسعه‌اي كه منجر به ‌ابداع، اختراع و ارتقاي محصولات و روشها مي‌شود.

ح – كمك به تأسيس و توسعه صندوقهاي غيردولتي پژوهش و فناوري.

Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.