ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور

به منظور ايجاد زمينه هاي مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي و حمايت كمي و كيفي از فعاليتهاي پژوهشي و فن آوري، بالاخص پژوهشها و فناوري هاي كاربردي، دولت مجاز است در تأسيس صندوق هاي غيردولتي مشاركت كند و همچنين موظف به تقويت صندوق هاي دولتي موجود مي باشد و بايد ترتيبي اتخاذ كند كه امكان استفاده از صندوق ها از يارانة سود تسهيلات مالي طي سالهاي اجراي برنامه فراهم شود.

Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.