راهنمای مشارکت حقوقی و مشارکت در طرح

اهم ضوابط اجرایی مشارکت حقوقی

 • مشارکت حقوقی در صندوق به دو صورت مستقیم(سرمایه گذاری بدون واسطه) و غیر مستقیم(سرمایه گذاری با واسطه) قابل ارزیابی است
 • طرح ارزیابی باید ماهیت نوآورانه و فناورانه داشته باشد.
 • حداکثر مبلغ قابل ارزیابی جهت مشارکت جقوقی مستقیم و غیر مستقیم توسط صندوق برای طرح ۱۰ میلیارد ریال است.
 • امکان هم سرمایه گذاری با صنودق نوآوری و شکوفایی برای طرح های دانش بنیان و استراتژیک تا سقف چهار برابر مبلغ سرایه گذاری صندوق
 • متقاضی باید تیمی از اعضای فعال در حوزه تخصصی و بازاریابی و فروش داشته باشد.
 • حداکثر تعداد مشارکت حقوقی ممکن برای هر متقاضی دو مورد است.
 • مجموع کل مانده تسهیلات متقاضی نزد صنودق اعم از حقیقی و حقوقی بیش از ۲۰ میلیارد ریال نباشد.

اهم ضوابط اجرایی مشارکت در طرح

 • متقاضی جزو مشتریان خوش حساب صندوق باشد.
 • حداکثر مبلغ قابل ارزیابی جهت مشارکت در طرح توسط صندوق،۱۰ میلیارد ریال است.
 • لازم است قرارداد اولیه معتبر، امضا شده و دو جانبه بین متقاضی و کارفرمای ایشان موجود باشد.
 • شرح خدمات قرارداد توسط شریک انجام شود و برونسپاری نشود.
 • مدت زمان قرارداد بیشتر از ۱۲ماه نباشد. پرداخت به صورت مرحله ای و مطابق با برنامه نظارت انجام می شود.
 • کارمزد مشارکت به نسبت آورده طرفین است اما برای مواردی نظیر دانش فنی، تجهیزات و نیروی انسانی، مدیریت اجرا و بهره برداری، درصدهایی از سهم صندوق به نفع متقاضی کم می شود و پس از ارزیابی، کارمزد به متقاضی اعلام می گردد.

مراحل مشارکت در طرح

مشارکت در طرح

تضامین مورد نیاز مشارکت در طرح

یک برگ چک شریک و ضامن به میزان ۱۲۰ درصد آورده نقدی صندوق، در صورتی که شریک، شخص حقوقی باشد، چک باید با ظهر نویسی اعضای هیات مدیره باشد.

مراحل مشارکت حقوقی غیر مستقیم

مشارکت حقوقی غیر مستقیم یا سرمایه گذاری با واسطه به دو صورت ذیل توسط صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی امکان پذیر است:

 • همکاری با شتاب دهنده ها
 • مشارکت در طرح های تامین مالی جمعی

مراحل مشارکت حقوقی مستقیم

مراحل مشارکت حقوقی مستقیم
Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.