راهنمای صدور ضمانت نامه

ضوابط اجرایی و قانونی صدور ضمانت نامه

  • مجوز پذیرش ضمانت نامه های صادره از صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری ذیل ماده ۴ قانون جهش تولید دانش بنیان
  • شناسایی و رهگیری ضمانت نامه ها در سامانه سپاص: sepas.isti.ir
  • تابع ماده ۳ دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ۴ آئین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۹۵
  • تابع دستورالمعل نظارت بر ضمانت نامه های صادره توسط کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری
    • رعایت نسبت کفایت سرمابه بیش از ۸ درصد و پایش آن در مناطق ۶ ماهه
  • تخفیف ۵ درصذی ودیعه صدور ضمانت نامه جهت اخذ تسهیلات تبصره ۱۸

مراحل دریافت ضمانت نامه

راهنمای صدور ضمانت نامه
  • در صورت کامل بودن مدارک، صدور ضمانت نامه در ۲ روز کاری انجام می پذیرد.
  • در صورتی که نیاز به ارزیابی باشد، صدور ضمانت نامه متناسب با مبلغ و تضامین در ۲ هفته انجام می شود.
  • امکان صدور انواع ضمانت نامه های پیمان (حسن اجرای تعهدات، پیش پرداخت، استرداد کسور وجه الضمان (حسن انجام کار) و یا گمرکی با دریافت ودیعه نقدی، حداکثر به میزان ۲ درصد مبلغ ضمانت نامه

تعرفه دریافت ضمانت نامه

نوع ضمانت نامهنوع تضمین و درصد کارمزددرصد ودیعه
شرکت های دانش بنیانشرکت ها و افراد
شرکت در مناقصه/مزایده/فرایند ارجاع کارالف00
ب
ج
تعهد پرداختالف1520
ب1015
ج
گمرکیالف5070
ب4060
ج5070
ضمانت نامه هاالف57/5
ب
ج

الف: نوع تضمین: چک و سفته معتبر و کسر از حقوق( ده درصد ۱۲۰% مبلغ ضمانت نامه)(۱۲۰% مبلغ ضمانت نامه)

      درصد کارمزد: ۲/۵ درصد مبلغ ضمانت نامه در سال

ب: توع تضمین: وثیقه ملکی سهل البیع

     درصد کارمزد: ۱ درصد مبلغ ضمانت نامه در سال

ج: نوع تضمین: سایر اموال غیرمنقول یا ترکیب تضامین

     درصد کارمزد: ۱/۵ درصد مبلغ ضمانت نامه در سال

حداقل مبلغ کارمزد برای ضمانت نامه ها ۵۰۰,۰۰۰ است.

تضامین دریافت ضمانت نامه

نوع ضمانت نامهسقف ارائه خدمت
(میلیون ریال)
نوع تضمین
شرکت در مناقصه/مزایده/فرایند اجرای کارتا 10,000الف
بیش از 10,000ج
تعهد پرداختتا 5,000ب
بیش از 5,000ج
گمرکیتا 3,000ب
بیش از 3,000ج
حسن انجام تعهدات-پیش پرداختتا 7,000الف
از 7,000 تا 15,000ب
بیش از 15,000ج

الف: چک یا سفته از ضمانت خواه، چک یا سفته یا نامه کسر از حقوق به میزان ۱۲۰% مبلغ ضمانت نامه از ضامن معتبر

ب: چک یا سفته از ضمانت خواه، چک یا سفته یا نامه کسر از حقوق به میزان ۱۲۰% مبلغ ضمانت نامه از دو ضامن معتبر

ج: وثیقه ملکی یا نظر هیات مدیره

برای دریافت ضمانت نامه ارائه حداقل یک فقره چک از ضمانت خواه یا ضامنین به میزان ۱۲۰% مبلغ ضمانت نامه الزامی است.

Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.