آیین‏ نامه اجرایی بند ل ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در مفاهیم مشروح مربوط به‌کار می‌روند:

الف- وجوه اداره‌شده: اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی از محل منابع بودجه عمومی یا منابع داخلی دستگاه­های اجرایی مربوط تحت برنامه کمک‌های فنی و اعتباری به‌منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخش­های خصوصی و تعاونی در قالب تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات از طریق قرارداد عاملیت با بانک و یا صندوق برای واگذارنده اعتبار پیش‌بینی گردیده‌است.

ب- واگذارنده اعتبار: کلیه دستگاه‌های اجرایی (ملی و استانی) که واگذاری وجوه اداره شده به بانک عامل یا صندوق‌های حمایتی و توسعه‌ای دولتی از طریق قرارداد عاملیت را به عهده دارند.

پ- بانک عامل: کلیه بانک‌های دولتی و غیردولتی که به‌ حکم قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و یا می‌‌شوند.

ت- صندوق: صندوق‌های حمایتی و توسعه‌‌ای دولتی تاسیس‌شده بر اساس قانون و همچنین صندوق‌های موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب ۱۳۹۴- و صندوق نوآوری و شکوفایی.

Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.