آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

‌ماده ۱- به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از‌فعالیتهای پژوهشی کاربردی- توسعه‌ای و فناوری دولت مجاز است در تأسیس صندوقهای غیردولتی پژوهش و‌فناوری که در این آیین‌نامه به اختصار صندوقها نامیده می‌شود مشارکت نماید.

‌ماده ۲- ‌صندوقها دارای شخصیت حقوقی غیردولتی و استقلال مالی هستند و با رعایت قوانین و مقررات‌ مربوط و این آیین‌نامه تشکیل می‌شوند و فعالیت می‌نمایند.

‌ماده ۳- صندوقها، مجازند به صورت تخصصی از فعالیتهای پژوهشی علمی و فناوری که توسط بخش‌غیردولتی انجام می‌شود حمایت کنند و جزییات فعالیت آنها توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود.

‌ماده ۴- میزان سرمایه‌گذاری دولت در هر صندوق حداکثر معادل چهل و نه درصد (۴۹%) کل سرمایه اولیه آن‌ صندوق خواهد بود. سهم مشارکت دولت در سرمایه اولیه صندوقها در قانون بودجه سالانه کشور ضمن ردیف‌ خاصی پیش‌بینی می‌شود.

Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.