معرفی و تاریخچه

توسعه پايدار و پيشرفت هر کشوري مرهون پرورش، حفظ و نگهداري سرمايه هاي علمي، پژوهشي و فناورانه آن کشور است. پژوهشگران و فناوران موجبات ترقي، تعالي، توسعة علمي و فناوری و در نهايت توسعه پايدار همه جانبه را براي کشور فراهم می سازند، از اين رو شناسايي، برقراري ارتباط و حمايت از اين قشر توانمند جامعه به منظور استفاده از مشارکت و همکاري هاي علمي آنان در زمينه هاي گوناگون در راستاي توليد علم و فناوری و پیشرفت از اولويت ويژه اي برخوردار است.صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی که به عنوان سومین صندوق غیر دولتی در بین استان های کشور در دی ماه ۱۳۸۶ موفق به کسب مجوز از کار گروه هماهنگی ماده ۴۵ برنامه چهارم شد، دارای شخصیت حقوقی غیر دولتی و استقلال مالی است و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تشکیل شده، به صورت تخصصی از فعالیتهای پژوهشی علمی و فناوری که توسط بخش غیر دولتی و دولتی انجام می شود حمایت می نماید. این صندوق در تاریخ ۱۳۸۷/۰۶/۲۸ در اداره ثبت شرکتهای استان خراسان رضوی به ثبت رسیده است.

Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.