شماره تماس همکاران صندوق پژوهش و فناوری شعبه دانشگاه فردوسی

ردیفسمتشماره تماس
۱امور مالی۳۸۸۰۲۷۵۶
۲ارزیابی و نظارت۳۸۸۰۲۷۵۷
۳حقوقی و ارزیابی تضامین۳۸۸۰۲۷۵۲
۴پذیرش و قراردادها۳۸۸۰۲۷۵۱
۵امور مالی۳۸۸۰۲۷۵۴
۶فرآیندها۳۸۸۰۲۷۵۳
Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.