شماره تماس همکاران صندوق پژوهش و فناوری شعبه دانشگاه فردوسی

ردیف سمت شماره تماس
۱ امور مالی ۳۸۸۰۲۷۵۷
۲ ارزیابی و نظارت ۳۸۸۰۲۷۵۴
۳ امور قراردادها ۳۸۸۰۲۷۵۲
۴ امور اداری و پذیرش ۳۸۸۰۲۷۵۱
Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.