جایگاه قانونی

ماده ۱۰۰ برنامه سوم توسعه
به منظور ايجاد زمينه هاي مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي و حمايت كمي و كيفي از فعاليتهاي پژوهشي و فن آوري، بالاخص پژوهشها و فناوري هاي كاربردي، دولت مجاز است در تأسيس صندوق هاي غيردولتي مشاركت كند و همچنين موظف به تقويت صندوق هاي دولتي موجود مي باشد و بايد ترتيبي اتخاذ كند كه امكان استفاده از صندوق ها از يارانة سود تسهيلات مالي طي سالهاي اجراي برنامه فراهم شود.
ماده ۴۵ قانون چهارم برنامه توسعه
به موجب اين ماده دولت موظف است به منظور گسترش بازار محصولات دانايي محور و دانش بنيان، تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي و نوآوري و گسترش نقش بخش خصوصي و تعاوني در اين قلمرو، كمك به تاسيس و توسعه صندوق هاي غيردولتي پژوهش و فناوري را انجام دهد.
مجوز عامليت صندوق نوآوري و شكوفايي در قانون حمايت از شركت هاي دانش بنيان
حداقل ۵% از سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي جهت اعطاي تسهيلات به صندوق هاي پژوهش و فناوري اختصاص مي يابد. لازم به ذكر است سرمايه اوليه اين صندوق سي هزار ميليارد ريال مي باشد.
قانون رفع موانع تولید
به منظور ايجاد زمينه هاي مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتی و حمايت كمی و كيفی از فعاليتهاي پژوهشی و فناوري، بالاخص پژوهش ها و فناوري هاي كاربردي توسعه اي، دولت مجاز است در تأسيس صندوق هاي غيردولتی پژوهشی و فناوري موضوع ماده(۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ايران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مشاركت كند و موظف به تقویت صندوق هاي دولتی موجود می باشد و بايد ترتيبی اتخاذ كند كه اين صندوق ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاه هاي اجرائی و سود تسهیلات مالی باشند .

Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.